0118-674074 info@prioradvies.nl

Management & organisatie advies

Stilstand is achteruitgang

De omgeving waarin organisaties verkeren verandert in een razendsnel tempo. Om goed te kunnen functioneren is het van belang dat organisaties zich continu aan deze veranderingen aanpassen. Dit is niet altijd een eenvoudige opgave.

De adviseurs van Prior bieden u hierbij deskundige ondersteuning vanuit hun jarenlange ervaring in de advieswereld. Zij geven u inzicht in uw huidige prestaties, bieden oplossingen op maat en begeleiden u tijdens veranderingsprocessen. De klantgerichte ondersteuning van Prior heeft betrekking op alle ontwikkelstadia van een veranderingsproces. Vanuit dit perspectief zijn door ons de volgende adviesgebieden onderscheiden:

 

  • strategie ontwikkeling
  • verandermanagement
  • kwaliteitszorg

Strategie ontwikkeling

Wat wilt u over 5 jaar hebben bereikt met uw onderneming? Denkt u voldoende na over omgevingsfactoren die van invloed zijn op uw bedrijfsvoering?

Prior biedt ondersteuning bij het vaststellen van het toekomst­gerichte beleid van uw onderneming. In nauwe samenwerking met u wordt het beleid voor de komende 3 tot 5 jaar uitgestippeld. Voor het realiseren van de doelstellingen die hieruit voortvloeien ontwikkelen we een stappenplan. Hierbij wordt de financiële draagkracht uiteraard niet uit het oog verloren.

Verandermanagement

Soms zijn de eisen die vanuit de omgeving aan de organisatie worden gesteld van dien aard, dat herstructurering of reorganisatie noodzakelijk of gewenst is. Onze adviseurs begeleiden u bij het zoekproces naar een passende nieuwe organisatiestructuur. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de (wenselijke) bedrijfscultuur.

De mens heeft een natuurlijke weerstand tegen verandering. Medewerking van het personeel wordt dan ook alleen verkregen als zij nauw bij het veranderingsproces worden betrokken. Zie voor meer informatie hierover onze dienstverlening op het gebied van  Human Resource Management.

Kwaliteitszorg

Een kwaliteitszorgsysteem geeft richting aan uw onderneming. Per bedrijfsactiviteit wordt de mate van efficiëntie beoordeeld en worden risico’s in het kader van uw bedrijfsvoering geïnventariseerd. Vervolgens worden maatregelen in gang gezet om een en ander te verbeteren. Het resultaat is een efficiëntere manier van werken en uiteindelijk een kostenbesparing. Wil het kwaliteitszorgsysteem kans van slagen hebben, dan is ook hier betrokkenheid van alle medewerkers vereist. Prior begeleidt u bij de invoering van kwaliteitszorg. Afhankelijk van uw ambities kunnen wij u ondersteunen op het gebied van ISO 9000, VCA, het INK / EFQM managementmodel. Ook de integratie van kwaliteit-, veiligheid- en milieuzorgsystemen valt binnen ons competentieprofiel.

Prior Adviesgroep B.V.
Herculesweg 16
4338 PL Middelburg
+31 (0)118 674 074
info@prioradvies.nl

Afmelden nieuwsbrief

Prior Adviesgroep B.V.
Herculesweg 16
4338 PL Middelburg
+31 (0)118 674 074
info@prioradvies.nl

Privacybeleid
Afmelden nieuwsbrief